รายนามคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา

เกี่ยวกับภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเบื้องต้น

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้แก่

1. จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)

2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology)

3. จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology) *

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ประสงค์เลือกสาขาใดๆ สามารถเรียนเป็น General Psychology ได้

ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่

1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (I/O Psychology)

2. จิตวิทยาการปรึกษา (Counselling Psychology) *

หมายเหตุ: [*] คือ งดรับนักศึกษาเนื่องด้วยภาควิชาปิดปรับปรุงหลักสูตรเป็นการชั่วคราว

หลักสูตรการศึกษา

Download
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธร
Adobe Acrobat Document [456.1 KB]
Download
Download
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรจิตอุตฯ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรม
Adobe Acrobat Document [462.8 KB]
Download
Download
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรจิตปรึกฯ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรร
Adobe Acrobat Document [664.9 KB]
Download

คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มธ. 

อาจารย์เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555-ปัจจุบัน)

รายนามอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มธ.

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริอร วิชชาวุธ
 • อาจารย์ ดร.รุจนะ เทียนศรี
 • อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
 • รองศาสตราจารย์นพมาศ อุ้งพระ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล เทียมถนอม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชสรัญ เต็งพงศธร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ รณเกียรติ
 • อาจารย์เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล
 • อาจารย์บุรชัย อัศวทวีบุญ
 • อาจารย์ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล
 • อาจารย์พัฒนกิจ ชอบทำกิจ
 • อาจารย์ภุมรัตน์ ฤทธิเกิด
 • อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน

อาจารย์พิเศษ

 • ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วิชชาวุธ
 • ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ศรีสุโข
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
 • รองศาสตราจารย์ สุเมธ สมภักดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สอาดอาวุธ
 • ผศ.นท. สุทธิ์ ศรีบูรพา
 • ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา เต็งไตรรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญารัตน์ เบญจวัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ยามาลี
 • อาจารย์ อำนาจ บุญศิริวิบูลย์
 • อาจารย์ วิชัย โวหารดี
 • อาจารย์ อรอนงค์ คัสซิ่นส์
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s